ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประกวดโค-กระบือประจำปี
เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

              
                 เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน และมอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร และด้านปศุสัตว์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


                การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดทำโครงการการประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและกระบือพื้นเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร ได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์  อีกทั้งยังเป็นขวัญ และกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีสังคมไทยมีความยั่งยืน โดยมีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นำโคและกระบือเข้าประกวด จำนวน 64 ตัว แยกเป็น โค 38 ตัว และ กระบือ จำนวน 26 ตัว โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆ ละ 2 รุ่น ดังนี้

การประกวดโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
          รุ่นที่ 1 โคเพศผู้อายุ อายุ 2-3 ปี
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท
ได้แก่ นายธนา  อุดมทรัพย์เลขที่ 149 หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
ได้แก่ นายสุรินทร์  ฐานเจริญ เลขที่ 234 หมู่ 18 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
ได้แก่ นายสมาน  คุ้มทรัพย์  เลขที่ 86 หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า
          4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ นายสวาท  ภู่บัว  เลขที่ 254 หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า

         รุ่นที่ 2 โคเพศเมียอายุ อายุ 2-3 ปี
             1.รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท
ได้แก่ นายสันชัย  ภู่บัว  เลขที่ 108/1 หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า
             2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
ได้แก่ นายสนับ  หาญอาสา  เลขที่ 201 หมู่ 1 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์
             3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
ได้แก่ นายอนัน  ภู่บัว  เลขที่ 108/1 หมู่ 9 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า
             4.รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท.ได้แก่นายหลอด  อ้อนอุบล   
เลขที่ 72 หมู่ 4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ

การประกวดกระบือพื้นเมือง แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ
          รุ่นที่ 1 กระบือเพศผู้อายุ อายุ 2-3 ปี
          1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท
ืได้แก่ นายณัฐกร  ไกรนอก เลขที่ 290 หมู่ 1 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
ได้แก่ นายช่วย  สามหมอ  เลขที่ 100 หมู่ 7 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์
          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
ได้แก่ นายอุไร  โพธิ์พันธ์  เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.หลุบคา อ.บ้านเขว้า
          4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก ่นายชะนะ  พิมนอก เลขที่ 131 หมู่ 2 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง

          รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมียอายุ อายุ 2-3 ปี

          1.รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท
ได้แก่ นายประกอบ  ธงชัยภูมิ  เลขที่68 หมู่ 14 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
ได้แก่ นายกองสุข  ชัยสวรรค์  เลขที่ 64 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์
         3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
ได้แก่ นายสำรอง  รักษาเงิน  เลขที่ 34 หมู่ 5 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์
         4.รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ นายแดง  ผิวผ่อง  เลขที่ 30  หมู่ 12 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ