ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
  ปศุสัตว์ชัยภูมิขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  “จังหวัดชัยภูมิมุ่งสู่ศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือ”
              
      

              ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นายวิเชียร  จันทรโณทัย)  ได้กำหนดนโยบายให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือของภาคอีสาน  โดยเริ่มการจัดมหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ  เมื่อวันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2558  ไปแล้วนั้น  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้นโยบายสัมฤทธิ์ผล  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดกิจกรรม  “ระดมความคิดเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือให้ยั่งยืน”  จำนวน  4  รุ่น  โดยนัดหมายผู้เลี้ยงโค-กระบือรายใหญ่  (เลี้ยงตั้งแต่  20  ตัวขึ้นไป)  พบปะและเสนอความคิดเห็นดังนี้

        1. วันที่  17  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  ประกอบด้วยผู้เลี้ยงโค-กระบือ  จากอำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอจัตุรัส,  อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่  จำนวนเกษตรกรกว่า  120  ราย
        2.  วันที่  19  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์  เกษตรกรจากอำเภอคอนสวรรค์,  อำเภอบ้านแท่น  และอำเภอแก้งคร้อ  จำนวนกว่า  200  ราย
        3.  วันที่  23  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกรจากอำเภอเมืองชัยภูมิ,  อำเภอเนินสง่า  ,อำเภอบ้านเขว้า  และอำเภอหนองบัวระเหว  จำนวนกว่า  100  ราย
        4.  วันที่  25  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  ผู้เลี้ยงโค-กระบือ  จาดอำเภอภูเขียว,  อำเภอเกษตรสมบูรณ์,  อำเภอคอนสาร  และอำเภอหนองบัวแดง  จำนวนกว่า  120  ราย

             สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ  พร้อมนำเสนอรูปแบบการเลี้ยงและเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ใหม่ๆ  เพื่อให้เกษตรกรปรับสภาพการเลี้ยง  ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์  เพื่อให้เกษตรกรรายเดิมอยู่ได้และมีรายได้ที่ยั่งยืน  ส่งเสริมให้เกิดผู้เลี้ยงโค-กระบือรายใหม่  และรู้จักปรับตัวใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและอาชีพที่ยั่งยืน  มุ่งสู่ “จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโค-กระบือของภาคอีสาน”  ต่อไป  ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิได้ไม่น้อยกว่าปีละ  1,000  ล้านบาท
ภาพกิจกรรม
วันที่  17  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
   

 

ภาพกิจกรรม
วันที่  19  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค

   

 

ภาพกิจกรรม
วันที่  23  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

 

ภาพกิจกรรม
วันที่  25  มิถุนายน  2558  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว 

   
   
   

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ