ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์โคเนื้อ - กระบือ
              
           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์โคเนื้อ - กระบือ  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งประกอบไปด้วย  หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  พนักงานราชการ  ร่วมระดมความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ -กระบือ ให้ยั่งยืน  มุ่งสู่ "จังหวัดชัยภูมิศูนย์กลางการเลี้ยงโค กระบือของภาคอีสาน"  โดยใช้นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร  จันทรโณทัย  "คงผู้เลี้ยงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี "  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   

           จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่สนใจ เข้าระดมความคิด เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือให้ยั่งยืนต่อไป โดยได้เชิญเกษตรกรที่สนใจ ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมระดมสมอง จำนวน 4 จุด ในวันที่ 17 ,19 ,23 ,26    มิถุนายน 2558          
ภาพกิจกรรม

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ