ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบรางวัลกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือดีเด่น
              
                 นายวิเชียร  จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบโล่รางวัลการประกวดกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือดีเด่น    ในวันที่  28  พฤษภาคม  2558  ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส่งผลงานของหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ  บ้านนาเสียว  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับเขต  ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 3 ในเขต 3 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของปศุสัตว์อำเภออื่น ๆ และ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการธนาคารโคกระบืออย่างมีประสิทธิภาพ 

                 
ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ