ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
 







 

 

 
จังหวัดชัยภูมิ  เปิดงาน “มหกรรมโค-กระบือ  เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน”
              
                   
                เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมโค-กระบือ  เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน ในวันที่22-23  พฤษภาคม 2558  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้้าร่วมพิธีเปิดงาน

                    นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดงานมหกรรมโค-กระบือ  เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน  ในวันที่ 22-23  พฤษภาคม 2558  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเปิดตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโคกระบือของอีสาน  ภายใต้นโยบาย “คงรายเดิม เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี”  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  และตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกร  เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
      ในสถานการณ์ปัจจุบัน  โคเนื้อและกระบือของประเทศไทยมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากหลายสาเหตุได้แก่  ความผันผวนทางด้านราคาโคเนื้อในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552  และการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำการเกษตร  โดยการใช้เครื่องจักรกลแทนการใช้แรงงานสัตว์  เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจึงพากันเปลี่ยนอาชีพโดยการนำพื้นที่ที่เคยเลี้ยงสัตว์ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่รัฐบาลประกันราคา  ทำให้พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโค-กระบือลดลง  และการปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากขึ้น  จึงเกิดผลกระทบกับสุขภาพถึงขั้นมีอันตรายต่อชีวิตของโค-กระบือ  เกษตรกรจึงไม่สามารถเลี้ยงโค-กระบือต่อไปได้  จึงเลิกเลี้ยงและขายโค-กระบือทิ้ง  แม่โค-กระบือถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์และส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  ทำให้โค-กระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากการสำรวจข้อมูล  ปี 2556  จังหวัดชัยภูมิมีการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือจำนวน  96,626  ตัว  จำนวนเกษตรกร 12,478 ครัวเรือน  และจากการสำรวจ  ปี  2557  มีโคเนื้อ-กระบือ  เหลือเพียง  75,979 ตัว  ลดลง  21.37 เปอร์เซ็นต์  เกษตรกรจำนวน 10,702 ครัวเรือน  ลดลง 14.23 เปอร์เซ็นต์ 
                  จากการพิจารณาศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิที่มีพื้นที่กว้างขวางเป็นลำดับ 7 ของประเทศ  แต่มีปริมาณน้ำน้อย  ทำให้การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งมักประสบปัญหาและความเสียหายอยู่เสมอ  รวมทั้งเกษตรกรมีภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงโค-กระบือที่ดีอยู่แล้ว นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้พิจารณาเห็นโอกาสและศักยภาพดังกล่าวและเนื่องจากในปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกือบทุกชนิด  และเพื่อเป็นการลดอุปทาน (Supply)  สินค้าเกษตรออกจากตลาดของประเทศ  จึงกำหนดนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพการเกษตรของเกษตรกรชาวชัยภูมิ  จากการเกษตรกรรมไปสู่การปศุสัตว์โดยเฉพาะโค-กระบือ  “โดยกำหนด ที่จะสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางโค-กระบือของอีสาน”  (Hub of cattle in Esan)  จึงมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี” มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการดังกล่าว  จึงได้จัดงาน “มหกรรมโค-กระบือ ชัยภูมิ  เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน”  เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแสดงผลในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ  ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคการเกษตร  กลุ่มผู้ประกอบการ  นักวิชาการ  และองค์กรเอกชนต่างๆ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโค-กระบือ  ไก่พื้นเมือง  การแสดงพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่  ทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  การพัฒนาสุขภาพสัตว์  นิทรรศการจากภาคเอกชน  การจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์  สินค้าจากตลาดเกษตรกร  สินค้า OTOP  การเสวนาหาทางออกการเลี้ยงโค-กระบือในอนาคต  และเปิดคลินิกปศุสัตว์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร  คาดว่ามีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คน  นอกจากนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดสัมมนาวิชาการเชิญประธานสภาเกษตรกรและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจากจังหวัดต่างๆ  จำนวน 40 จังหวัด  ประธานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและระดับตำบล  ในจังหวัดชัยภูมิ  รวมทั้งสิ้น 350 คน  เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ด้วยและได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  ซึ่งได้ดำเนินการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ  ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของระเบียบฯ ธนาคารโค-กระบือฯ  โดยเกษตรกรผู้ยืมได้ส่งคืนลูกตัวที่ 1 เมื่ออายุครบ 18 เดือนแล้ว  ในจังหวัดชัยภูมิมีเกษตรกรที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์  จำนวน 204 ราย
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวในตอนท้ายว่าการ  จัดงานมหกรรมโค-กระบือ ชัยภูมิ     ในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกร  หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาเกษตรกร  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  พัฒนาสุขภาพสัตว์  สร้างเครือข่ายการผลิต  การตลาด  ซึ่งมีส่วนในการสร้างคามปลอดภัยและความมั่นคงทางอาการ  เพราะลดการใช้สารเคมี  และหญ้าฆ่าหญ้า  และคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท

****นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิ จัดงานมหกรรมโค - กระบือ ๒๒ - ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘ *** http://youtu.be/yM8k9Ygi6YY

                 
ภาพกิจกรรม

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ