ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรรมการจัดงาน “มหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ
              
                    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรรมการจัดงาน “มหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ  เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

                      ตามที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายวิเชียร  จันทรโณทัย)           ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพัฒนาให้จังหวัดชัยภูมิ      เป็น “ศูนย์กลางด้านการเลี้ยงโค-กระบือของประเทศ  เพื่อรองรับการเปิดอาเซียน”โดยการ “คงผู้เลี้ยงรายเดิม เพิ่มรายใหม่ ใช้เทคโนโลยี”  ดังนั้น เพื่อให้งานลุ่ล่วงไปด้วยดี จึงได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อให้การจัดงาน “มหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ  เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน”    ปี 2558  กิจกรรมการประกวดโคสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิิ  ในวันที่ 21 เมษายน  2558
                 
ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ