ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม  หลักสูตรการ “เหนี่ยวนำการเป็นสัดในกระบือ”
              
                                                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ  กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผสมเทียม หลักสูตร"การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในกระบือ" ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกร และเป็นการทบทวนความรู้อันเป็นการพัฒนาบุคลากร ตามหลักการการบริหารองค์กรที่ดี ในหลักสูตร “การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในกระบือ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอำเภอ จำนวน 25 ราย โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการระบบสืบพันธุ์กระบือจากจังหวัดอุทัยธานี  คือ  นายวุฒิไกร  เฟื่องสุขไพบูลย์ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี บรรยายในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 16.30  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการดูลักษณะกระบือที่เป็นที่ต้องการ ในการประกวด  การเตรียมสัตว์เพื่อการประกวด การสังเกตลักษณะการเป็นสัด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม  การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่สำคัญ  ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ซักถามเป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ