ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำ

              

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำ โดยได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 20 กลุ่ม ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ที่ทำงานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละอำเภอ

             การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลักดันให้ตลาดสินค้าปศุสัตว์ได้ขยายตัว เป้าหมายของโครงการคือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จาก 16 อำเภอ  ของจังหวัดชัยภูมิ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 กลุ่มๆละ 20 ราย รวม 400 ราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร ให้คำแนะนำปรับปรุงสุขภาพโคเนื้อของเกษตรกร     ให้เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์ สนับสนุนเวชภัณฑ์ เป็นกำจัดพยาธิภายใน-ภายนอก เวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง พร้อมให้คำแนะนำการปลูก ให้คำแนะนำผสมเทียมโคเนื้อโดยน้ำเชื้อโคเนื้อพันธ์ดีของกรมปศุสัตว์

            ผลที่ได้รับจากโครงการนี้คาดว่า สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เนื่องจากไม่ถูกกดราคา และมีตลาดรองรับแน่นอน ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่ตรงความต้องการ สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน และสามารถ. สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และพัฒนาระบบโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ต้องการ

 

 


ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ