ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม

              

               เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจประเมินฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1  จำนวน  1  ฟาร์มคือ   1.  บริษัทสิทธิภัณฑ์ฟาร์ม  จำกัด  221  หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวนสุกร   42,000   ตัวต่อปี 

              การตรวจประเมินในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร และสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินไปประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร  ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และให้ฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุข

 


ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ