ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล (ผลิตภัณฑ์หม่ำ) จังหวัดชัยภูมิ

              
                          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล (ผลิตภัณฑ์หม่ำ) จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ 12  ธันวาคม  2557ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

                       เนื่องจากสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยภูมิลงจำนวนมาก จึงทำให้เนื้อโคมีราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 180 บาท เป็นกิโลกรัมละ 300 บาท และส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการผลิตหม่ำของจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากการผลิตหม่ำนั้นต้องใช้เนื้อโคคุณภาพดี และใช้เป็นจำนวนมากไม่สามารถหาซื้อเนื้อโคในจังหวัดชัยภูมิได้เพียงพอ และเนื้อก็มีราคาแพงมากจึงต้องไปซื้อเนื้อโคในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนการผลิตหม่ำอย่างมาก ขณะเดียวกันการขึ้นราคาหม่ำไม่สามารถทำได้เพราะ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข แต่สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเกษตรกรยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง มีการปล่อยเลี้ยงตามทุ่งหญ้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ลดลงอย่างมาก  เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้ามากขึ้น การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดต่ำลง เช่น โคเนื้อที่มีประสิทธิภาพการผลิตดีจะต้องให้ลูกปีละ 1 ตัว แต่เนื่องจากการดูแลที่ไม่ดี ทำให้กว่าีจะได้ลูกโค 2 ตัว อาจต้องใช้เวลาถึง 3 ปี

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล (ผลิตภัณฑ์หม่ำ)จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้  สามารถควบคุมป้องกันโรคระบาดที่สำคัญได้ก่อให้เกิดผลดีทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ประกอบกับในปี  2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทำการอบรมลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 20 กลุ่ม จำนวน 400 ราย จากทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เกษตรมีการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  หากมีการพัฒนาการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิตสัตว์ เช่น การวางแผนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมที่ทันสมัย การคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมบริโภคของตลาด การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ซึ่งเป็นหญ้าที่มีคุณภาพสูง  ผลผลิตต่อไร่สูง และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะช่วยยกระดับการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานและสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรต่อไป

                   การฝึกอบรมในวันนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 160 คน จากอำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอแก้งคร้อ อำเภอบ้านเขว้า เข้ารับการฝึกอบรมด้านทฤษฎีหลักสูตร 1 วัน  และจะดำเนินการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มอีก 1 วัน โดยจะสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  และเครื่องสับย่อยหญ้าต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จำนวน 7 อำเภอ เกษตรกร 140 ราย

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ