ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร โดยวิธีการผสมเทียม  และการป้องกันโรค

              

            
                         
  เมื่อวันที่  8 - 9  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร โดยวิธีการผสมเทียมและการป้องกันโรค  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุม บ้านสวนน้ำโอบดินรีสอร์ท  จังหวัดชัยภูม

               การฝึกอบรมในครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาดในสุกร เช่น โรค PRRS (Porcine Respiratory Reproductive Syndrome) โรคอหิวาต์สุกร ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีการสอบสวนโรคแล้วพบว่าสาเหตุหลักมาจากการเคลื่อนย้ายพาหะนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น กร้อจับสุกรของของพ่อค้า การซื้อสุกรทดแทนใหม่เข้าฟาร์ม หรือซื้อลูกสุกรขุนเข้ามารวมกัน  แต่สาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามกันก็คือการนำสุกรพ่อพันธุ์เข้ามาผสมในฟาร์ม โดยสุกรพ่อพันธุ์เป็นตัวพาหะนำโรคที่ดีเนื่องจากมีโอกาสเข้าออกหลายๆฟาร์ม หากฟาร์มใดมีการเกิดโรคระบาดขึ้นเชื้อโรคก็จะติดต่อผ่านพ่อพันธุ์ไปสู่ฟาร์มอื่นได้  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคที่เกิดจากสุกรพ่อพันธุ์จึงได้จัดทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตสุกรเพื่ออาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล (ผลิตภัณฑ์หม่ำ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรโดยจัดหาพ่อพันธุ์ที่ปลอดโรคเพื่อทำการรีดน้ำเชื้อและใช้ในการผสมเทียมภายในกลุ่มซึ่งเป็นการลดปัญหาการนำพ่อพันธุ์เข้าสู่ฟาร์มเกษตรกร แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ยังขาดความรู้และทักษะในการผสมเทียมและเทคนิคที่จะใช้ในการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ให้ทำการผสมเทียมสุกรของตนเองได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อแนวทางและผลการปฏิบัติการของวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรมการให้ความรู้และการทำการอบรมผู้ปฏิบัติงานในการผสมเทียม พร้อมทักษะในการเพิ่มผลผลิตเพื่อสามารถไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคเพื่อผลของการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันโรคระบาดในสุกรอย่างครอบคลุม และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงในการนำพาเชื้อ หรือได้รับเชื้อมากกว่าบุคคลทั่วไป

                        โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และปศุสัตว์ตำบลจากทุกอำเภอ อำเภอละ 1 รายและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5  ราย  เข้ารับการฝึกอบรม รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21  คน

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ