จังหวัดชัยภูมิ ประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มันและโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรปเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

              

       

                จังหวัดชัยภูมิ จัดการ ประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มันและโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรปเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557
วันอังคารที่ 14 มกราคม  2557 ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และจัดพิธีมอบรางวัล โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ลานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


                จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดการประกวดสัตว์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้น ได้จัดทำโครงการการประกวด   โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มันและโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องจาก    โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มันและโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป เป็นสายพันธุ์พื้นฐานที่จะสามารถปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อให้เป็นโคเนื้อที่มีคุณภาพสูงได้  อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดีสังคมไทยมีความยั่งยืน
                โดยจัดประกวดในวันที่ 14 มกราคม 2557  มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ส่งพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มันและโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป เข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 14 อำเภอ จำนวนโค  59   ตัว โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆละ 2 รุ่น คือ
              ประเภทที่ 1  โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน
                        รุ่นที่ 1 โคเพศผู้  อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)
                        รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย  อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)
              ประเภทที่ 2  โคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป
                        รุ่นที่ 1  โคเพศผู้  อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)
                        รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย  อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)


             ผลการประกวดมีดังนี้ี้
       1. โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน เพศผู้อายุ ไม่เกิน 2 ปี  (ไม่มีฟันแท้)
   รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่

 • นายสะอาด  ภู่บัว  เลขที่ 109/1  หมู่ 9 ตำบลกะฮาด            อำเภอเนินสง่า

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่

 • นายวิริยะคม  คนคม  เลขที่ 68 หมู่ 17  ตำบลหนองแวง       อำเภอหนองบัวแดง

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่

 • นายสำรอง  สีหาวัตร  เลขที่ 6 หมู่ 5  ตำบลสามสวน             อำเภอบ้านแท่น

   รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

 • นายสวาท  ภู่บัว  เลขที่ 254 หมู่ 9 ตำบลบ้านค่าย                อำเภอเมืองชัยภูมิ

           2 โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน เพศเมียอายุ ไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)
                รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่

 • นายวุฒิชัย  รักษาชนม์  เลขที่ 189  หมู่ 10 ตำบลบ้านโสก     อำเภอคอนสวรรค์

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่

 • นายสุรินทร์  ฐานเจริญ  เลขที่ 234  หมู่ 18  ตำบลนาฝาย      อำเภอเมืองชัยภูมิ

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่

 • นายอุทิศ  จอมศรีกระยอม  เลขที่ 48  หมู่ 1 ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์

                รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
              - นายสันชัย  ภู่บัว  เลขที่ 108/1  หมู่ 9 ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า


       3. โคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป เพศผู้อายุ ไม่เกิน 2 ปี  (ไม่มีฟันแท้)
                รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่

 • นายประทินทร์  เจนชัย  เลขที่54  หมู่ 11 ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่

 • นายหนูกวน  สวัสดิ์ศรี  เลขที่ 69/1  หมู่ 6  ตำบลบ้านยาง      อำเภอเกษตรสมบูรณ์

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่

 • นายกฤษดา  ศรีทุมมา  เลขที่  51  หมู่ 7  ตำบลศรีสำราญ      อำเภอคอนสวรรค์

                รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
                -   นายเขียว   บานดี  15/4  หมู่ 5 ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองชัยภูมิ


           4. โคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป เพศเมียอายุ ไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้)
        รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่

 • นายวิชัย  มนัสไธสง  เลขที่ 25/1 หมู่ 8 ตำบลโป่งนก           อำเภอเทพสถิต

               รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่

 • นายชูชาติ  มหานพ  เลลขที่ 915/8  หมู่ 1  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต

                รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่

 • นายกฤษดา  ศรีทุมมา  เลขที่ 51  หมู่ 7  ตำบลศรีสำราญ      อำเภอคอนสวรรค์

                รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
                -    นายวีระ  บุญโนนแต้  เลขที่ 415  หมู่ 12  ตำบลโคกมั่งงอย 
                    อำเภอคอนสวรรค์

 

ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรมมอบรางวัล

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ