ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

  จังหวัดชัยภูมิ จัดชุดเฉพาะกิจร่วมกับด่านกักสัตว์นครราชสีมา ตรวจร้านขายยาสัตว์และ ร้านขายอาหารสัตว์

              

                 

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดชุดเฉพาะกิจตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ 47/2557 ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2557 ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ในสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่ของด่านกักสัตว์นครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์ และร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ตำบล และอำเภอ  ของอำเภอเมือง  อำเภอบ้านเขว้า อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงวันที่ 2  16  20 และ23  พฤษภาคม  2557 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานพบร้านขายอาหารสัตว์มีการกระทำที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมายเล็กน้อย เช่น  การไม่แสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยชัดเจน  การใช้ป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ไม่ถูกต้อง การไม่มีชั้นรองพื้นเพื่อป้องกันความชื้น การไม่ได้คัดแยกอาหารที่หมดอายุออกจากชั้น เหล่านี้เป็นต้น จึงได้ดำเนินการตักเตือนและแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีร้านขายยาสัตว์ พบว่ามีผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขออนุญาต จึงได้ตักเตือนให้เร่งดำเนินการโดยเร็วภายใน 30 วันหรือให้เลิกขายโดยเด็ดขาด บางแห่งพบมีการจัดวางยาไม่เป็นระเบียบทำให้มียาหมดอายุปะปนอยู่ และมีร้านจำนวนมากที่นำยารักษาไก่ชนซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาให้ถูกต้องมาขาย ชุดเฉพาะกิจได้สั่งให้เก็บออกจากร้านและแจ้งให้ทราบความผิด  แต่เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรกส่วนใหญ่ผู้ประกอบการยังไม่ทราบว่ายาที่ขึ้นทะเบียนต้องดูอย่างไร จึงได้ชี้แจงและแนะนำวิธีการสังเกต พร้อมทั้งตักเตือนตามแนวทางที่ที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้วางแนวปฏิบัติไว้ ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของด่านกักสัตว์นครราชสีมาทราบเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นและนำเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ