คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เทิดพระเกียรติ'พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ'จังหวัดชัยภูมิ

              

        ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

                   การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และแก้ไขปัญหา แก่เกษตรกร โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหา ด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ใน การจัด Zoning พื้นที่การเกษตร

                   สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จะมีกิจกรรมหลัก คือ การลงนามถวายพระพร, การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ, นิทรรศการบ้านเกษตรสมบูรณ์, การให้บริการคลินิกเกษตร อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ เพื่อให้บริการและคำปรึกษาเฉพาะทางในแต่ละด้านแก่เกษตรกร

                   ส่วนกิจกรรมอื่นๆ จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจัดนิทรรศการเรื่องการจัด Zoning พื้นที่การเกษตร การส่งเสริม การฝึกอาชีพ 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด 2.การทำดอกไม้จากใบเตย 3.การทำลูกประคบสมุนไพร 4.การทำดอกกระเจียวประดิษฐ์ และ 5.การทำขนมโดนัท ขณะที่นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 2.เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบพอเพียงและปลอดภัย 3.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4.การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว 5.การดูแลรักษาพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววีธี และ 6.การดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการให้น้ำพืช ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดอาหารหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมสาระบันเทิงและวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

                  ในส่วนของคลินิคปศุสัตว์ มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่น แสดงพันธุ์สัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม การผ่าทำหมันถาวร สุนัข และแมว การนิทรรศการเเรื่องพันธ์สัตว์เลี้ยงง่าย โตไว หญ้าเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี นิทรรศการเรื่องอาหารปลอดภัย ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพสัตว์ สนับสนุนเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

ภาพกิจกรรมภายในงาน
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ