สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ต่างๆ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสหกรณ์การเกษตร
              

                นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   แจ้งว่า  จากการที่จังหวัดชัยภูมิมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมากกว่า 12,000  ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีกำลังการผลิตปศุสัตว์เพื่อเป็นอาหารระดับชุมชน ต้องอาศัยการจัดการฟาร์มที่มีมาตรฐานโดยอาศัยหลักทางวิชาการที่ถูกต้อง จึงจะทำให้สามารถลดต้นทุน สร้างกำไรและลดการสูญเสียที่เกิดจากโรคระบาดได้ แต่โดยส่วนใหญ่เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงที่ถูกต้องจำเป็นต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ ในขณะที่กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการอบรมให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ดังนั้นกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในแต่ละพื้นที่โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เพื่อขอใช้งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมและใช้สถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเป็นอย่างดี ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 นี้ได้มีกำหนดการฝึกอบรมดังนี้
                                 1. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  เกษตรกรจำนวน 50 ราย
                                 2. วันที่ 11 ธันวาคม  2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว เกษตรกรจำนวน 70 ราย
                                 3.วันที่ 12 ธันวาคม  2556  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว  เกาตรกรจำนวน 36 ราย
                          เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการที่ดี  การคัดเลือกสายพันธุ์ การป้องกันโรค เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยทั่วไปสามารถสร้างกำไรและช่วยลดความสูญเสียได้หากใส่ใจในหลักการจัดการฟาร์มที่ดี ดังนี้
              1. มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่แยกออกห่างจากบ้านเรือนของคน รวมถึงมีรั้วป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเช่น สุนัข เข้าไปทำอันตรายสัตว์ได้ และป้องกันคนเดินเข้าออกโดยง่าย
          2. มีระบบการป้องกันโรคที่ดี เช่น มีการใช้รองเท้าบู้ทเฉพาะภายในฟาร์มแยกจากภายนอกเพื่อป้องกันการเหยียบย่ำเชื้อจากภายนอกเข้าไปในฟาร์ม มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าก่อนเข้าออกฟาร์ม หมั่นทำความสะอาดคอกและเก็บกวาอุจจาระออกจากโรงเรือน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นเป็นประจำทุก 1 – 2 สัปดาห์  และอย่าให้คนเดินเข้าออกฟาร์มโดยง่ายเพราะคนจะเป็นพาหะนำโรคจากที่อื่นมาสู่ฟาร์ม และควรป้องกันไม่ให้เป็ดและไก่เข้ามาในโรงเรือนเพราะอาจเป็นพาหะนำโรคที่ติดต่อ  เช่น พยาธิ โรคไข้หวัดนก โรคอีโคไล และโรคซัลโมเนลล่า ฯลฯมาให้สุกรได้
               3. มีการทำวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำ เช่น  ลูกสุกรอายุได้ 6 – 7  สัปดาห์ (42-49 วัน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรเข้ากล้ามเนื้อขนาด 1 ซีซี.ต่อตัวและซ้ำเข็มที่ 2 ในอีก 1 – 2 เดือนถัดไปในพ่อ แม่พันธุ์ต้องฉีดซ้ำทุก 6 เดือนโดยแม่พันธุ์ฉีด 2 สัปดาห์หลังคลอด และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเมื่ออายุประมาณ 8 สัปดาห์และซ้ำทุก 6 เดือน
             4. ควรถ่ายพยาธิในลุกสุกรอายุ 2 เดือนครึ่งขึ้นไปและถ่ายซ้ำทุก 6 เดือนเช่นเดียวกับวัคซีน โดยถ่ายพยาธิก่อนฉีดวัคซีนอย่างน้อย  2 สัปดาห์
                        ในการอบรมครั้งนี้ได้นำนายสัตวแพทย์ที่เข้าบรรจุใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย คือ

1.สัตวแพทย์หญิงศลิษา สิทธิจินดา
2.สัตวแพทย์หญิงสุมิตตา  ทองประภา
3.นายสัตวแพทย์วิชัย  กองโฮม

ภาพกิจกรรม

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ