สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมินำคณะนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ออกปฏิบัติงานรณรงค์ทำหมันถาวร
              

                

                   ในวันเสาร์ที่ 30  พฤศจิกายน  2556   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดหน่วยบริการทำหมันถาวรเคลื่อนที่ ้บริการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนบ้านหนองหลอด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพในผู้ป่วยเคลื่อนที่ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด และโรงพยาบาลชัยภูมิ  โดยในส่วนงานบริการด้านสุขภาพสัตว์มีกิจกรรม การทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมวเพศเมียและเพศผู้  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 8 ตัว (เพศผู้  2 ตัวเพศเมีย 6 ตัว)  การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยากำจัดเห็บหมัด รักษาโรคผิวหนัง ในสุนัขและแมวจำนวน 35 ตัว  การรักษาสัตว์ป่วย 2 ตัว  บริการให้คำปรึกษาในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพโค กระบือ เป็ดไก่ แก่เกษตรกรจำนวน  50  ราย  ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้นำคณะนายสัตวแพทย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเป็นการฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพสัตว์ตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งมีนายสัตวแพทย์ที่บรรจุใหม่จำนวน  3 ราย คือ


                   1.สัตวแพทย์หญิงศลิษา สิทธิจินดา
                   2.สัตวแพทย์หญิงสุมิตตา  ทองประภา
                   3.นายสัตวแพทย์วิชัย  กองโฮม

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ