สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานตรวจสุขภาพโคนมประจำปี 2557
ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ
              

                 

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพโคนมประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  18 – 22  พฤศจิกายน  2556 นำทีมโดย นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย คณะนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่เข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม

               โดยกิจกรรมการตรวจสุขภาพโคนมจะทำเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง ประกอบไปด้วย การเก็บตัวอย่างเลือดโคนมด้วยการเจาะเก็บจากโคนหางในโคเพศเมียทุกตัวที่อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อปั่นเก็บซีรั่ม ตรวจโรค Brucellosis Paratuberculosis และ Melioidosis  การทดสอบโรควัณโรคด้วยการฉีดแอนติเจนที่บริเวณโคนหาง (TB test) การสุ่มเก็บเลือดใส่ EDTA  จำนวน 10 % ในฟาร์มเพื่อตรวจหาพยาธิในเลือด สุ่มเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิในระบบทางเดินอาหาร  นอกจากนี้ยังได้ตรวจรักษาและแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก  ปัญหาการเจ็บป่วยของโคนมสำหรับฟาร์มที่พบปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาเครื่องรีดนม และการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบด้วย

 

 

ภาพกิจกรรม

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ