ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์โคนม จังหวัดชัยภูมิ
              

                  วันที่  26  พฤศจิกายน  2556  นายสัตวแพทย์สุวิทย์  ผลลาภ  อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์  ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  และคณะ  ประกอบไปด้วย  น.สพ.สัมพันธ์  สิงหจันทร์  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านผสมเทียมกรมปศุสัตว์  น.สพ.สุรจิต  ทองสอดแสง  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านผสมเทียมกรมปศุสัตว์  รศ.ดร.เปรม  ชุนถนอม อดีต  ผอ.โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ รศ.ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล เดินทางเข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  และ จังหวัดนครราชสีมา


                   การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  นายสมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต 3  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายอำเภอเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและคณะ  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ผู้จัดการสหกรณ์โคนมเทพสถิต และสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ  และรายงานสถานการณ์การเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ผลการดำเนินกิจการ  ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ  จากนั้น  ท่านสุวิทย์  ผลลาภ  และคณะ  ได้ให้คำแนะนำ  ให้ข้อเสนอแนะ  ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของสหกรณ์

 

 

ภาพกิจกรรม

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ