สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบใบประกาศเกียรติบัตร
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม และใบอนุญาต ตั้งโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์
              

   ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบใบประกาศมอบใบประกาศเกียรติบัตรฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและใบอนุญาต ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ


                   จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย (  FOOD  SAFATY)  ด้านปศุสัตว์  โดยการพัฒนาห่วงโซ่ความปลอดภัยทางอาหารตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  โรงฆ่าสัตว์  สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคซึ่งในวันนี้ได้ทำทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร และใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  จำนวน  2  โครงการคือ

                 1.โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยฟาร์มสุกรที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากฟาร์ม เช่น กลิ่น  มูลสุกร  แมลงวัน  น้ำทิ้ง  การทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ  การนำมูลสุกรหรือน้ำมูลสุกรไปทำเป็นปุ๋ย  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสุขอนามัยของชุมชน  ประกอบด้วย

1.1  สมชายฟาร์ม  125  หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ
1.2 หจก.ศิริลักษศ์เทพสถิตฟาร์ม
  86  หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

                2.โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์  ซึ่งมีโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ พิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงฆ่าสุกรและการฆ่าสัตว์ (ฆจส 2)  จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  คือโรงฆ่าสัตว์วิฑูรย์กิจเจริญ  ใบอนุญาตเลขที่  P 0321070/2556    เลขที่  36  หมู่ 8  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  ประเภทโรงฆ่าสุกร  ขนาดเล็ก  กำลังการผลิต  5- 15 ตัวต่อวัน

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ