ผู้ว่าฯ ชัยภูมิมอบรางวัล MoPH – MoAC Award 2013 ประจำปี 2556
              

                 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราขการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH – MoAC Award 2013) ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ  ห้องประชุมพญาแล  ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


              ตามที่กรมควบคุมโรค  ร่วมกับกรมปศุสัตว์  ได้จัดทำโครงการประกวดโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2556  ขึ้น  (MoPH. – MoAC.  Rabies  Award  2013) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและ
แรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตลอดจนเป็นการสรรหาและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่  ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2553  โดยให้แต่ละอำเภอดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ในระดับ  อบต.  1  แห่ง  และเทศบาล  ๑  แห่ง  รวมจังหวัดละ  ๒  หน่วยงาน เพื่อร่วมประกวดเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด  ระดับเขตและระดับประเทศต่อไป  โดยมีคณะกรรมการประกวดหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น  จังหวัดชัยภูมิ  อันประกอบไปด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  อบต./เทศบาลที่มีผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งในปี  2556  นี้  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประกวด  จำนวน  8  แห่ง  จาก ๘ อำเภอ  โดยแบ่งออกเป็นระดับอบต. จำนวน  ๔  แห่ง  และระดับเทศบาล  จำนวน  ๔  แห่ง  และได้ดำเนินการประกวดในระหว่างวันที่  9 – 16  สิงหาคม  2556
ที่ผ่านมา

              ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลการปฏิบัติงานในการควบคุม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการกระตุ้นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้พัฒนาตนเอง  ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี ๒๕๕6  (MoPH – MoAC Award 2013)  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป 
              ซึ่งรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล  มีดังต่อไปนี้
                ๑)  ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
                     รางวัลชนะเลิศ  อบต.ศรีสำราญ  อ.คอนสวรรค์  ได้รับโล่รางวัล
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ อบต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒  อบต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพลได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
                ๒)  ระดับเทศบาล
                     รางวัลชนะเลิศ  ทต.หนองบัวระเหว  อ.หนองบัวระเหว  ได้รับโล่รางวัล
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ทต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียวได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒  ทต.เทพสถิต  อ.เทพสถิตได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

              นอกจากนี้  ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต  3  ได้ตัดสินให้ตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ  คือ  อบต.ศรีสำราญ  อ.คอนสวรรค์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  และ  ทต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ในระดับระดับเทศบาล

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ