กรมปศุสัตว์ และ จังหวัดชัยภูมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ประสบอุทกภัย
              ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตว์แพทย์สมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตวชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ได้ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ มอบเสบียงสัตว์/เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ  อำเภอมือง อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

             การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

- 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
- 11.00 น. ณ วันสนามนาง บ้านจานทุ่ง ตำบลหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส
- 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลชีลอง อ.เมือง

                จากการสำรวจเบื้องต้นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  6  อำเภอ  ได้แก่ อ.เมืองชัยภูมิ  13  ตำบล  59  หมู่บ้าน, อำเภอจัตุรัส 3 ตำบล  17  หมู่บ้าน,  อำเภอภูเขียว  1  ตำบล  1 หมู่บ้าน, อำเภอเนินสง่า  2 ตำบล  5  หมู่บ้าน, อำเภอบ้านเขว้า 3 ตำบล 40 หมู่บ้านและอำเภอหนองบัวระเหว      5 ตำบล 5 หมู่บ้าน  พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน  8,315  ราย  ปริมาณสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ  ดังนี้ โค จำนวน  6,680 ตัว, กระบือ จำนวน  752 ตัว,    สุกร จำนวน 7,324 ตัว, เป็ด จำนวน 31,838 ตัว  และไก่จำนวน  80,059 ตัว  รวมสัตว์    ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น  126,653 ตัว ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์  ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยขอรับการสนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  ไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือที่ได้รับความเดือดร้อน  จำนวน 550 ฟ่อน       เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคมที่ผ่านมา 

                การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงศรีสัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 400 ชุด สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยง ในช่วงอุทกภัย และ จะดำเนินการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลดแล้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้สนับสนุน แร่ธาตุ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตวชัยภูมิ สนับสนุนรถยนต์บรรทุกหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อบรรเทาความเดือดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ