สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นไหมสู่อาเซี่ยน

              วันที่ 23 สิงหาคม 2556 กรมหม่อนไหม ได้คัดเลือกจังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่นำร่อง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นไหมไทยสู่อาเซี่ยน ที่ลานกีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการแก่เกษตรกร

                 กรมหม่อนไหม เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม ยกระดับคุณภาพเส้นไหม รองรับตลาดในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน เพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น เป็นประธานเปิดงาน เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งภูมิปัญญา ผลิตผ้าทอมือ ที่วิจิตรสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า ต่อยอดไปถึงการตั้งโรงงานสิ่งทอของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในแต่ละปี สามารถผลิตเส้นไหม ทั้งพันธุ์ลูกผสม และพันธุ์พื้นเมือง ได้มากกว่า 50,000 กิโลกรัม ต่อปี มีรายได้หมุนเวียนกว่า 436 ล้านบาทต่อปี แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรเหล่านี้ ซึ่งมีกว่า 4,800 ราย ยังผลิตเส้นไหมไม่ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลถึงกลุ่มผู้ทอผ้าขาดแคลนเส้นไหม หากไม่พัฒนา เมื่อถึงเวลาเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน จะส่งผลกระทบอีกมาก จึงต้องจัดงานครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างเวทีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไทยตามมาตรฐาน มกษ 8000-2555 เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม ได้รับความรู้ด้านหม่อนไหมทั้งระบบ ซึ่งเป็นการสร้างความตื่นตัว และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ หันมาประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากขึ้นด้วย

               และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการเกษตรกร ให้ความรู้เรื่องพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง เรื่องพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตไว คุณภาพเนื้อสูง เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์รักษาสัตว์อีกด้วย

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

ภาพบรรยากาศของงาน

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ