ปศุสัตว์ชัยภูมิประชุม“การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)”

             

               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)” ในวันที่  18  มิถุนายน  2556  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ให้สามารถใช้งานระบบซึ่งเป็นระบบการปฏิบัติงานฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในส่วนการรายงานโรคระบาดสัตว์ การขึ้นทะเบียน  การประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการ การส่งตัวอย่างชันสูตร ฯลฯ  ซึ่งสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ สถานเสาวภา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตลอดจนบริการข้อมูลประชาชนทั่วไป

                                    

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ