ประชุมผู้ประกอบการฟาร์มโคนมอำเภอเทพสถิต

             

  •                 เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม  2556  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต   จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ณ. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต โดยให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด  และลงพื้นที่ฟาร์มโคนมพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP)   ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

                                    

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ