ปศุสัตว์เขต  3  ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


                 นายสัตวแพทย์สมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต  3  พร้อมคณะ  ได้ประชุมตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ    ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  เวลา  13.30 – 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  สพญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ  เข้าร่วมรับฟัง และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมเสนอปัญหา  เพื่อร่วมเสนอปัญหา  เพื่อร่วมปฏิบัติงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์
           การประชุมตรวจติดตามงานในครั้งนี้  นายสัตวแพทย์สมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต  3  สพ.ญ.กิตติวดี  โชติปรายน  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และ นายวัชระ เสือบัว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ประชุม และตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ด้านต่างๆ  เช่น

                  ˜- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
                ˜ - นโยบาย  Smart Farmer , Smart Officer และ Zoning
                  ˜-  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
                 ˜ - Career Path ตำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัด
                  -˜  โครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
                  -˜  โครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  1  อำเภอ/ 1  แห่ง
                 ˜ - การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
                 ˜ - โครงการเร่งรัดติดตามลูกเกิด  ธ.ค.ก.  ให้ได้ร้อยละ  30  ในปี  2556

                สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ  ได้สรุปรายงานปฏิบัติงานพร้อมปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป


                                     

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ