ปศุสัตว์ชัยภูมิตรวจรับรองและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)


                        เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2556  คณะกรรมการตรวจรับรองเขียงสะอาดจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต  ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส   ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมกัน ตรวจรับรองและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอจัตุรัส  จำนวน  7 ราย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  ให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  


                                     

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ