ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรม "ปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี"

                  

                เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2556  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จของงาน รอบที่ 2/2556 หลูกสูตร "คนปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลชัยภูมิ

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา  และด้านสมรรถนะที่ต้องพัฒนา ประกอบกับ ในปีงบประมาณ  2556  จังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (ท่านพรศักดิ์  เจียรณัย)  ได้ประกาศนโยบาย  “จังหวัดชัยภูมิไร้พุง”  เพื่อรณรงค์สร้างกระแสออกกำลังกายกับสร้างสุขภาพด้วยหลัก  3อ.  2ส.  เผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  กระตุ้นให้ประชาชน  ชุมชน  สังคม  ตระหนักและใส่ใจสุขภาพ  ดังนั้น  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ที่มีจำนวนบุคลากรข้าราชการ  43  คน  ลูกจ้างประจำ  6  คน  และพนักงานราชการ  32  คน  จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร  “คนปศุสัตว์ชัยภูมิไร้พุง  มุ่งสู่สุขภาพดี”  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในด้านความร่วมแรงร่วมใจ  ให้ร่างกายแข็งแรง  ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ  และสมรรถนะทางด้านการบริการที่ดีสำหรับเกษตรกร

            การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งได้มีการ ตรวจสมรรถนะร่างกาย ฉีดวัซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วย 


                                     

ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ