โครงการประชุม อบรม
ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2556

                  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2556  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต  ได้จัดประชุมอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการในการผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สุขอนามัย รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ของผู้ประกอบการร้านอาหารในการนำเนื้อสัตว์ไปประกอบอาหารจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว  ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  2556”  ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  2556 


                                     

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ