สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและการฝึกโคเพื่อเตรียมส่งเข้าประกวด”

                 

              ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและการฝึกโคเพื่อเตรียมส่งเข้าประกวด” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิชเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและการฝึกโคเพื่อเตรียมส่งเข้าประกวด” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  ให้แก่เกษตรกร จาก 14 อำเภอ อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน ในวันที่  27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ลักษณะที่ดีของโคเนื้อเพื่อประกอบในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยมี วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ นายสันชัย  ภู่บัว เจ้าของโคเนื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย - บราห์มัน ได้รับรางวัล Grand Champion ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงาน โคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 มาเป็นวิทยากรรับเชิญ พร้อมกับสาธิตการฝึกโคเพื่อเตรียมส่งเข้าประกวด และเทคนิคการจูงโคเข้าประกวด

                            

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัตนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ