สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมโครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2556

         
          

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมโครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อม
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2556 โดยได้รับเกียรติจากท่านบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในเปิดการประชุมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

                การจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแผนการปฏิบัติงานที่เตรียมไว้  มาปฏิบัติ  ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของกรมปศุสัตว                 ผู้เข้าร่วมการซ้อมแผนในวันนี้  ประกอบด้วยปศุสัตว์อำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  รวมทั้งสิ้น  174  ราย  ซึ่งกิจกรรมในการซ้อมแผนในวันนี้  ประกอบไปด้วย  การบรรยายในหัวข้อมาตรการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดที่สำคัญของกรมปศุสัตว์  แผนพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการต่างๆและแผนเตรียมความพร้อมของแต่ละอำเภอ  พร้อมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแก้ไขจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  โดยกำหนดให้งานสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ส่วนราชการต้องถ่ายโอนให้แก่อปท.  ทำให้งานในการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ  เช่น  โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า  และโรคระบาดที่สำคัญอื่น ๆ และการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์  การกำกับดูแลและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นหนึ่งในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

             ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างกี มีการซักถามปัญหา เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการวางแผนดำเนินงานตามภารกิจในอนาคต ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการการสรุปผลการจัดประชุมฯ เสนอผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบต่อไป

 

 

    
                        

ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัตนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ