คณะกรรมการตรวจรับรอง (GMP) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดชัยภูมิ

         
          เมื่อวันที่  12 และ 15 มีนาคม  2556  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3     ตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย
                   1. สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด  เลขที่  1102 หมู่ 1  ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ จำนวนสมาชิก 131 ราย รับน้ำนม 23 ตัน/วัน
                   2.  สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิจำกัด  เลขที่  96  หมู่ 6  ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวนสมาชิก 13  ราย รับน้ำนม 1.8 ตัน/วัน

          จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีพ.ศ.2558  ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าเสรีมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำนมดิบภายในประเทศ  จำเป็นที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมต้องเตรียมความพร้อม ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ  (GMP)  และสามารถนำไปพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศต่อไป


    
                        

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัตนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ