นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 9 ที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


              


            
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ องค์การปกครองส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้รับเกียรติจากท่านบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 9”  ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม วันจันทร์ที่  5 มีนาคม  2556 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคอนสวรรค์ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ            โครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 14 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่จัดโครงการ นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีม และปรับตัวเข้าสู่ชุมชนได้ดียื่งขึ้น  การออกค่ายในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 130 คน โดยในโครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมให้บริการประชาชนมากมาย เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์เบื้องต้น และการให้บริการทำหมันสุนัข นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคปลา การร่วมพัฒนาโรงเรียน พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนคอคอนสวรรค์ที่ใช้เป็นที่พักด้วย

 

             
ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ