จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีีมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือฯและจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารโค


              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อนจัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารโค วันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2556 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน  ต.หัวยต้อน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ป็นประธานในพิธี

       สพ.ญ. ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนแนวทางการการดำเนินโครงการ  มีดังนี้

       1.  เพื่อสนองพระราชดำริ  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ  เกษตรทฤษฏีใหม่  เกษตรพอเพียง  และเกษตรผสมผสาน  ตามแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งโค-กระบือ  ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรของเกษตรกร  อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นเจ้าของโค-กระบือ
         2.  สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้น  ๆ  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  เกิดความรักความสามัคคี  และเกิดความยั่งยืน
 

              สำหรับวันนี้ มีโคโครงการธนาคารโคกระบือ มอบให้เกษตรกร จำนวน 53 ตัว เป็นโคที่ได้จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 50 ตัว และ เป็นลูกโคที่เกิดจากเกษตรกรที่ยืมโคไปเลี้ยง แล้วส่งคืนโครงการจำนวน 3 ตัว ผู้รับมอบโคเนื้อเป็นเกษตรกร  บ้านโปร่งคลองใต้ บ้านโปร่งคลองเหนือ  บ้านชีลองเหนือ  บ้านชีลองกลาง  บ้านชีลองใต้ บ้านสามพันตา  บ้านใหม่ผาเอียง  ตำบลห้วยต้อน เกษตรกร 50 รายๆละ 1 ตัว  รวมจำนวน  53  ตัว  โดยทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์และมีเงื่อนไขว่า
1.  เมื่อลูกโค-กระบือตัวแรก  อายุครบ 1 ปี 6 เดือน  ให้ส่งคืนโครงการฯ  ส่วนลูกโค-กระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
2.  เมื่อยืมแม่โค-กระบือครบ  5  ปี ให้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม
      

              นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ได้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารโค ด้วย

ภาพกิจกรรม

   

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ