สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ในโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรคในสุกร”  ประจำปีงบประมาณ  2556


              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
รายย่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ในโครงการ  “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรคในสุกร”  ประจำปีงบประมาณ  2556  ในวันพุธที่  30  เดือนมกราคม พ.ศ. 2556  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

               การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุม  ป้องกันการเกิดโรคระบาดในสุกร  และมุ่งเน้นให้มีการผลิตสุกรให้เกษตรกรรายย่อย  เพิ่มศักยภาพ การผลิต  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในการเข้าสู่กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่ได้การคัดเลือกจากปศุสัตว์อำเภอเข้ารับการอบรม  จำนวน  30  ราย  จากพื้นที่ 14  อำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  เนื้อหาในการฝึกอบรม  ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว  จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคสุกรที่สำคัญ  ( โรคอหิวาต์สุกร  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรค PRRS )  การป้องกันโรคสุกร  และการปรับระบบการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  มีรั้วรอบสถานที่เลี้ยงสุกรที่สามารถป้องกันคน  สัตว์และยานพาหนะเข้าออกได้  มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะ  บริเวณด้านนอกประตูทางเข้า  ก่อนเข้า  และมีการจุ่มเท้าก่อนเข้าบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกรทุกครั้ง  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังได้มีการแจกเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสัตว ์และยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม

ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ