สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการผสมเทียม” และตรวจสุขภาพโคนมประจำปี  2556


               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการผสมเทียม”ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานผสมเทียม จำนวน 15 ราย ตามหลักการในการพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จของงาน ปี  2556  ในระหว่างวันที่  21 – 25  มกราคม  2556 ณ หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา มาให้ความรู้ร่วมกับวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และร่วมปฏิบัติงานภาคสนามในฟาร์มโคนมของเกษตรกรอำเภอเทพสถิต

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเดิมหรือผู้เข้ารับงานผสมเทียมรายใหม่ ่ซึ่งปฏิบัติงานผสมเทียมหรือมีส่วนร่วมในงานผสมเทียมในพื้นที่ในด้านต่างๆ  เช่น การบันทึกข้อมูลตามแบบ ผท.1 ผท.2 ผท.3 ผท.6 ผท.8  และผท.9  การเก็บและรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ผสมเทียม ถังเก็บน้ำเชื้อ  การรายงานเดือนด้านผสมเทียม ขั้นตอนการให้บริการผสมเทียม  การให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านผสมเทียม  การล้วงตรวจท้องและสังเกตลักษณะผิดปกติของมดลูก รังไข่ในช่วงต่างๆ  นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  จึงได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพโคนมประจำปี 2556 ขึ้นพร้อมกับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยการเก็บตัวอย่างเลือดโคนมด้วยการเจาะเก็บจากโคนหางในโคเพศเมียทุกตัวที่อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อปั่นเก็บซีรั่ม ตรวจโรค Brucellosis การทดสอบโรควัณโรคด้วยการฉีดโคนหาง การสุ่มเก็บเลือดใส่ EDTA  จำนวน 10 % ในฟาร์มเพื่อตรวจหาพยาธิในเลือด และปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (PCV) สุ่มเก็บอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิในระบบทางเดินอาหาร  นอกจากนี้ยังได้ตรวจรักษาและแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก  ปัญหาการเจ็บป่วยของโคนมสำหรับฟาร์มที่พบปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาเครื่องรีดนม และการเฝ้าระวังโรคเต้านมอักเสบด้วย ซึ่งการฝึกอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการให้มีการพัฒนาการฝึกอบรมในเรื่องอื่นๆต่อไปทุกปี

 

ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ