การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ เพื่อเข้าสู่ (AEC) และ งานปศุสัตว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

 

              สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) และจัดงานปศุสัตว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17 มกราคม 2556

                สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 36 หน่วยงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) ให้มีความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                  และในโอกาสนี้ นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดงานปศุสัตว์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนม
าก

             

 

   

 


 

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ