พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
และการประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทยบราห์มัน

              จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง และการประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทยบราห์มัน เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม  2556 ณ ลานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

             ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำโครงการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง และการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทยบราห์มัน  เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการกลุ่ม และร่วมกันพัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเนื้อสัตว์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาปศุสัตว์ไทยปลอดภัย       สู่ครัวโลกแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ มีความอยู่ดีกินดี ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง    และพึ่งพาตนเองได้ อีกด้วย
             โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556  มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ส่งพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทยบราห์มันเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 14 อำเภอ จำนวนโค 40 ตัว โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โคเพศผู้อายุ 1-2 ปี  รุ่นที่ 2 โคเพศเมียอายุ 1-2 ปี   และเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง  จำนวน 16 อำเภอๆละ 1 ทีม รวม 16 ทีม     ผลการการประกวดแข่งขัน มีดังนี้            
     การประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทยบราห์มัน แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ     รุ่นที่ 1 โคเพศผู้อายุ 1-2 ป
 • รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่
  นายจันดี เขียนโพธิ์  ม.5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่
  นายสันชัย  ภู่บัว  ม.9 ต.กะฮาด  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่
  นายวันทา  ระวิพันธ์ ม. 4 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
  นายมานิตย์  โตนชัยภูมิ  ม.12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
  รุ่นที่ 2 โคเพศเมียอายุ 1-2 ปี
 • รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท ได้แก่
  นายสวาท  ภู่บัว ม.9 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่
  นายสะอาด  ภู่บัว  ม.9  ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่
  นายพรมมา  สมอาจ ม.6 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
  นายธนา  อุดมทรัพย์ ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

  การประกวดการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองผู้ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,500 บาท
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่อระกาพัฒนาอาชีพ อำเภอเมืองชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
  กลุ่มแม่บ้านอำเภอภักดีชุมพล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
  กลุ่มแม่บ้านดงใต้ อำเภอคอนสาร
 • รางวัลสุดยอดอาหารขวัญใจประชาชน เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่อระกาพัฒนาอาชีพ
  กลุ่มแม่บ้านวะตะแบก อำเภอเทพสถิต

 

 


 

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ