สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น 


                   เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น  ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  24  ราย  จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ช่วยทำให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรลดปัญหาที่เกิดขึ้น  ทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ร้องเรียน และในระยะยาวทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มต่อไป


ภาพกิจกรรม


 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ