งานประกวดกระบือในงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ  ประจำปี  2555 


               สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประกวดกระบือในงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ  ประจำปี  2555 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

               การจัดงานในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงกระบือในพื้นที่  โดยทำการคัดเลือกและแข่งขันการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะสมกับชุมชน  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยไว้ในพื้นที่  ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอคอนสวรรค์  และนายกนก  ผ่องอรัญ  ได้นำผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  อำนาจเจริญ  มาให้บริการฟรีแก่ผู้ร่วมงาน  ตลอดจน นายจตุรงค์  รวิยะนรวิชธ์  ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอนแก่น       พร้อมด้วยนายสินชัย  วิโรจน์วุฒิกุลพล  ได้นำนิทรรศการการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และความรู้ด้านการผสมเทียมมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ร่วมงาน


          นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  อดีตรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้ให้ความสนใจและชื่นชมโครงการที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยไว้ให้ลูกหลาน  โดยในงานได้มีกิจกรรมให้ท่านเป็นผู้ผสมเทียมกระบือพร้อมทั้งมอบบัตรผสมเทียมให้กับเกษตรกรที่มาขอรับบริการในงานเพื่อเป็นการเปิดพิธีด้วย
โดยผลการประกวดดังนี้

                  กระบือยักษ์เพศเมียที่มีน้ำหนักมากที่สุด  ได้แก่  กระบือของ  นายหา  บุญโนนแต้     เกษตรกรในพื้นที่ 
ม.2  ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ


                  ผลการประกวด  กระบือเพศเมียอายุ  1-2 ปี  ฟันแท้ยังไม่ขึ้น
รางวัลชนะเลิศ               ได้แก่  นายจันหอม  แน่นวงษ์    ม. 6     ต. ยางหวาย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายไพบูลย์  ทองจำรูญ   ม. 10   ต. บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายหิรัญ  บุญโนนแต้     ม. 9     ต. หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลชมเชย                 ได้แก่  นายประพล  อิ่มเหว่า     ม. 12   ต. ห้วยไร่  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลชมเชย                 ได้แก่  นายไพบูลย์  ทองจำรูญ   ม. 10   ต. บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ


               ผลการประกวด  กระบือเพศผู้  อายุ 1 ปีครึ่ง – 2 ปีครึ่ง  ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่
รางวัลชนะเลิศ               ได้แก่  นายสุดใจ  ทองงาม       ม. 7     ต. หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายทองดี  สะหาย        ม. 8     ต. โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายไพบูลย์  ทองจำรูญ   ม. 10   ต. บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลชมเชย                 ได้แก่  นายประจวบ  หิรัญโรจน์ ม. 5     ต. หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
รางวัลชมเชย                 ได้แก่  นายไพบูลย์  บุญเพลิง     ม. 1     ต. บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

 


ภาพกิจกรรม


 
ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค ์ ผู้จัดทำข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ