สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดทำโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ  2556


              

                สำำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดทำโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ  2556  ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  ถนนโนนม่วง (สี่แยกโรงเรียนสาคริชวิทยา)  เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

                 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งว่า ด้วยกรมปศุสัตว์  ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ  2556  ขึ้น  เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ซึ่งเป็นการลดการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและแมว  เนื่องจากในประเทศไทยยังคงมีรายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่องมาทุกปี  ทั้งนี้พบว่าสุนัขและแมวถือว่าเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่ของโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น  การควบคุมจำนวนสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลงได้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว   โดยบริการทำหมันถาวรในทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555   ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  ถนนโนนม่วง (สี่แยกโรงเรียนสาคริชวิทยา)  เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

              นอกจากที่จะให้บริการทำหมันสุนัข/แมวในจุดบริการข้างต้นแล้ว  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ซึ่งมีเจ้าของสุนัข – แมว นำสัตว์มารับบริการและให้ความสนใจในโครงการฯนี้เป็นจำนวนกว่า  400  ราย และมีจำนวนสุนัข – แมว เข้ารับบริการจำนวนกว่า 600 ตัวแล้ว  จากเป้าหมายในการดำเนินงานของจังหวัด  720  ตัว

 


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนการดำเนินการ


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ