สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ


       

               เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2555 นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ เป็นประธานในพิธีีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลนาเสียว และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มอบโคให้เกษตรจำนวน 100 ตัว

                กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแนวทางการการดำเนินโครงการ มีดังนี้


               1. เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค-กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
               2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน

                สำหรับวันนี้โคที่นำมามอบให้เกษตรกร ผู้รับมอบโคเนื้อเป็นเกษตรกร จำนวน 2 ตำบล ดังนี้
1. ตำบลหนองไผ่ จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ บ้านหนองทุ่ม บ้านโนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่   รายละ  1 ตัว  รวมจำนวน 50  ตัว 
2. ตำบลนาเสียว จำนวน 4 หมู่บ้าน รายละ  1 ตัว  รวมจำนวน 50  ตัว 

              โดยทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์และมีเงื่อนไขว่า
          1.  เมื่อลูกโค-กระบือตัวแรก  อายุครบ 1 ปี 6 เดือน  ให้ส่งคืนโครงการฯ  ส่วนลูกโค-กระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
                2.  เมื่อยืมแม่โค-กระบือครบ  5  ปี ให้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

 


ภาพกิจกรรม บ้านหนองไผ่
ภาพกิจกรรม บ้านนาเสียว


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ