สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมแก้ไขปัญหาการค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ


               เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2555  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ได้จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน  และได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ  มาให้คำแนะนำทางข้อกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ  และมีผู้แทนจากบริษัทสหฟาร์ม  จำกัด  พร้อมทั้งผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อเข้าร่วมประชุม  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  88  ราย

 


ภาพกิจกรรม
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ