สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกและเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


       

                   เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2555  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์  ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก  จำนวน  11  ราย  ในการขอยื่นแบบการตรวจประเมินสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ให้ถูกต้อง  พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก  และในวันเดียวกันได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องบทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว ์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535  ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  จำนวน  35  ราย  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการออกใบตอบรับการฆ่าสัตว์

 


ภาพกิจกรรม
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ