สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 
                 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2555 นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ  วัดโสกตลับ  ต. โคกสูง  อ. เมือง  จ. ชัยภูมิ

          กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2522 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน  และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแนวทางการการดำเนินโครงการ  มีดังนี้
          1.  เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ  เกษตรทฤษฏีใหม่  เกษตรพอเพียง  และเกษตรผสมผสาน  ตามแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งโค-กระบือ  ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรของเกษตรกร
          2.  สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้น  ๆ  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  และเกิดความยั่งยืน

          สำหรับวันนี้กระบือที่นำมามอบให้เกษตรกร  ผู้รับมอบกระบือเป็นเกษตรกร  6  หมู่บ้าน คือ  บ้านโคกสูง  บ้านโสกตลับ  บ้านยางบ่า  บ้านห้วยยาง  บ้านหนองโสมง  บ้านห้วยตะแคง คนละ  1  ตัว  รวมจำนวน  30  ตัว 

 


ภาพกิจกรรม
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ