จังหวัดชัยภูมิ ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์  (ฆจส.2)

 
                  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์  (ฆจส.2)  ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์จังหวัดชัยภูมิแล้วนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้บริโภค และปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว ์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2535  ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง  จำนวน  2  ราย  ประกอบด้วย

                   1.  โรงฆ่าสัตว์ปณชัย  ผู้ประกอบการนางเบญจมาศ   งามขุนทด เลขที่ใบอนุญาต  P 0321068 / 2555  ประเภท  สุกร  อัตรากำลังการผลิต 
1 - 5 ตัวต่อวัน  ที่ตั้งเลขที่  122  หมู่  5  ตำบลตะโกทอง  อำเภอซับใหญ่ 

                   2.  โรงฆ่าสัตว์เอนวิทฟาร์ม  ผู้ประกอบการนายเอนวิท  ชูสกุล  เลขที่ใบอนุญาต  P 0321069 / 2555   ประเภท  สุกร  อัตรากำลังการผลิตสูงสุด 1 – 5 ตัวต่อวัน  ที่ตั้งเลขที่  235  หมู่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค


ภาพกิจกรรม
โรงฆ่าสัตว์เอนวิทฟาร์ม ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์
โรงฆ่าสัตว์ปณชัย ตำบลตะโกทอง  อำเภอซับใหญ่ 
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ