กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงาน" 30 กว่าปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

        

            ในวันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวทุกอำเภอจัดงานเลี้ยงเกษียณ อายุราชการข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

          ในปีงบประมาณ 2556 มีข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ กรมปศุสัตว์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย คือ นายศนิศานต์ ระวิยะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล นายสมศักดิ์ โมราศิลป์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ นายเดชา หาญณรงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล อำเภอจัตุรัส ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดงานเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 ไปแล้ว ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

          ในการนี้ นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงาน "30 กว่าปี ที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ" ขึ้น ณ ลานจอดรถยนต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม 28 กันยายน 2555

 

  
  ภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ