ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้า ประจำปี  2555   

        

            ในวันที่   11  กันยายน  ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้า  ประจำปี  2555   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

     ตามที่กรมปศุสัตว์  ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าในพื้นที่  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ  4  ปี  คือปี  2553-2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าให้หมดไปจากประเทศไทย  และเพื่อสร้างสถานภาพปลอดโรค  EIA  ให้เป็นที่ยอมรับของ  OIE  และต่างประเทศ

           ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าของจังหวัดชัยภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปละประสบผลสำเร็จ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้า  ประจำปี  2555  โดยมีเจ้าของม้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น      14  ราย  จำนวนม้าในครอบรองของเกษตรกร  130  ตัว


ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ