สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จังหวัดชัยภูมิิ

        

              ในวันที่   8  กันยายน  ๒๕๕๕  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ  โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ

              ในวโรกาสนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ  ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในนามของ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในระหว่างวันที่  27  สิงหาคม  - 8  กันยายน  2555  โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  ถ่ายพยาธิ  ให้ยาบำรุง  และเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจชันสูตรโรคแท้งติดต่อ  โรคพยาธิในเลือด  และตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหาร  ของโค-กระบือ  ร่วมกับเกษตรกรทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์  แจกเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์ต่าง ๆ  โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ
เข้าไปดำเนินการในระหว่างวันที่  27  สิงหาคม  - 8  กันยายน  2555 

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ