สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา  2555

             

                    กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง  การผสมเทียม  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2555  ในวันที่ 20-21 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ใส่ใจในวิทยาศาสตร์ และรู้จักนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  นิทรรศการโคเนื้อคุณภาพสูง  การผลิตหญ้าพันธุ์ดี  การผสมเทียม  การสาธิตขั้นตอนการผสมเทียม โดยให้นักเรียนมีสวนร่วมในกิจกรรมการฝึกล้วงระบบสืบพันธุ์ของโคเพศเมีย การตรวจและประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์  และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล  โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้  มีนักเรียนและคณะครูอาจารย์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

                     


ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ