ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

             

          เมื่อวันที่  30  กรกฏาคม  2555  จังหวัดชัยภูมิ  มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด) ตามโครงการบูรณาการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (เขียงสะอาด)  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ให้ความสำคัญในการผลิตอาหาร ให้ปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้มีความสะอาด  จำนวน 
15  ราย ประกอบด้วย


1.นางคำพัน   เต่าเถื่อน  ประเภทเนื้อสุกร      ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
   อำเภอจัตุรัส
2.นางนภาพร  เอกบัว   ประเภทเนื้อสุกร      ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
   อำเภอจัตุรัส
3.นางสุมาลี   ผาด้วง  ประเภทเนื้อสุกร        ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
   อำเภอจัตุรัส
4.นางดารุณี   บุตรแสน  ประเภทเนื้อสุกร      ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
   อำเภอจัตุรัส
5.นายไพรวัลย์  เต่าเถื่อน  ประเภทเนื้อสุกร    ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
   อำเภอจัตุรัส
6.นายวิชัย   ยางลาด  ประเภทเนื้อโค หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว
7.นายคำเตือน   กูลแย้ม  ประเภทเนื้อโค       ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว    
   อำเภอหนองบัวระเหว
8.นายส่งเสริม   เนตรทิพวัลย์  ประเภทเนื้อสุกร  ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว   
   อำเภอหนองบัวระเหว
9.นางวิไลวรรณ  เทียมจัตุรัส  ประเภทเนื้อสุกร        ตลาดสดตำบลหนองบัวระเหว   
   อำเภอหนองบัวระเหว
10.นายนิกร  รัตนวิชัย  ประเภทเนื้อสุกร       ตำบลหนองบัวระเหว
   อำเภอหนองบัวระเหว
11.นางสาวมะลิวรรณ  ฟ้าครอบ  ประเภทเนื้อสุกร เลขที่ ๔๕๐ หมู่ที่ ๑๗
   ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว
12.นายชำนาญ  เจริญภูมิ  ประเภทเนื้อโค เลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ามะไฟหวาน  
   อำเภอแก้งคร้อ
13.นายนิรุจ   บุญเกิด  ประเภทเนื้อสุกร เลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะไฟหวาน 
   อำเภอแก้งคร้อ
14.นางวงเดือน   แคนลา  ประเภทเนื้อโค เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเก่าย่าดี 
   อำเภอแก้งคร้อ
15.นายคัชฑา   รุจิกุลรัตน์  ประเภทชิ้นส่วนไก่เนื้อ    บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร
   เพื่อสุขภาพ จำกัด สาขาจัตุรัส และสาขาชัยภูมิ 2 

                     


ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ